Viện Quản trị – Kinh doanh được thành lập theo quyết định 177/QĐ-ĐHTNH-TCNS ngày 16/12/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐHTC-NHHN trên cơ sở Khoa Quản trị – Kinh doanh của Nhà trường.

Viện QTKD có chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tổ chức, quản lý quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo các quy chế tương ứng. Phát triển nguồn nhân lực, quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên trong Viện.

Viện QTKD có các nhiệm vụ sau:

1.Về đào tạo

– Chủ trì xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức đào tạo ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại và các học phần giảng dạy chung cho toàn trường;

– Tổ chức đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường;

– Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo;

– Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy và theo dõi quá trình giảng dạy của Viện QTKD theo các quy chế của Trường;

– Phối hợp với phòng Bảo đảm chất lượng và Thanh tra nội bộ trong việc kiểm định, đánh giá chất lượng của Viện QTKD theo các quy chế của Trường;

– Thực hiện việc xây dựng giáo trình, bài giảng và các học liệu khác cho các môn học được giao quản lý;

– Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký học phần, đăng ký học cải thiện, đăng ký thi lại và làm khóa luận tốt nghiệp; tổ chức thi, kiểm tra, chấm khóa luận tốt nghiệp và đánh giá kết quả học tập của sinh viên do Viện đào tạo.

– Các nhiệm vụ khác về đào tạo

2.Về nghiên cứu khoa học

– Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện QTKD; phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp để gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học.

– Tổ chức và hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học trong sinh viên;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, báo cáo chuyên đề, sinh hoạt khoa học cho với cán bộ, giáo viên và sinh viên;

– Quản lý nội dung, chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ do Viện Công nghệ thông tin tiến hành.

– Các nhiệm vụ khác về nghiên cứu khoa học

3.Về tổ chức dịch vụ tư vấn

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong nước, nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn, dich vụ nghiên cứu khoa học về lĩnh vực QTKD theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai dự án liên kết đào tạo về QTKD với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

4.Hợp tác với bên ngoài

– Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để phối hợp nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên của Viện QTKD theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

– Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để hỗ trợ sinh viên Viện quản lý trong quá trình học tập, thực tập nghề nghiệp và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo theo các quy định hiện hành của Trường và quy định của pháp luật.

– Triển khai hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài để đào tạo về QTKD và các lĩnh vực liên quan.

5. Các nhiệm vụ khác

– Về công tác sinh viên

+ Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, Đoàn thanh niên trường và các đơn vị liên quan quản lý, đánh giá tình hình và kết quả rèn luyện các mặt của sinh viên.

+ Hướng dẫn, giúp sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo sân chơi lành mạnh để hỗ trợ học tập và góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên.

+ Thực hiện công tác quản lý sinh viên (quản lý học tập, xét và đề nghị cấp học bổng, khen thưởng, kỷ luật, ngừng học, thôi học, cho chuyển ngành, đánh giá quá trình rèn luyện tư cách đạo đức và chuyên môn của sinh viên,…)

– Về tổ chức quản lý và phát triển nguồn nhân lực của Viện

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển các bộ môn trực thuộc Viện, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên của Viện QTKD theo các quy định hiện hành của Trường;

+ Quản lý khối lượng và chất lượng công việc của cán bộ, giảng viên của Viện theo các quy định hiện hành của Trường;

+ Quản lý sử dụng nhân sự thuộc viện theo các quy định hiện hành của Trường;

+ Phối hợp các đơn vị chức năng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBGV thuộc Viện QTKD.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng Trường ĐHTC-NHHN.