Viện Quản trị – Kinh doanh gồm có 2 bộ môn:

I. Bộ môn Quản trị kinh doanh

TRƯỞNG BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

– Họ tên: HOÀNG VĂN HẢI

– Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

– Điện thoại: 0983.288.119

– Email: hoangvanhaifbu@gmail.com

Các Học phần do Bộ môn Quản trị kinh doanh quản lý bao gồm:

1. Quản trị học

2. Quản trị chiến lược

3. Quản trị nguồn nhân lực

4. Quản trị dự án đầu tư

5. Quản trị doanh nghiệp 

6. Quản trị doanh nghiệp sản xuất

7. Quản trị doanh nghiệp thương mại

8. Quản trị doanh nghiệp dịch vụ

9. Quản trị doanh nghiệp xuất – nhập khẩu

10. Quản trị công ty

11. Quản trị công nghệ

12. Quản trị tác nghiệp

13. Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

14. Quản trị chất lượng

II. Bộ môn Kinh doanh thương mại

TRƯỞNG BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

– Họ tên: NGUYỄN THÔNG THÁI

– Chức vụ: Phó viện trưởng 

–  Học vị: Tiến sĩ

– Điện thoại: 0982969851

– Email: nguyenthongthai@fbu.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

– Họ tên: NGUYỄN THỊ LẠNG

–  Học vị: Thạc sỹ

– Điện thoại: 0972.262.894

– Email: langnguyen@fbu.edu.vn

Các Học phần do Bộ môn Quản trị kinh doanh quản lý bao gồm:

1. Marketing căn bản

2. Quản trị Marketing

3. Quản trị thương mại điện tử

4. Quản trị quan hệ khách hàng

5. Quản trị logistic kinh doanh

6. Quản trị thương mại dịch vụ

7. Quản trị kênh phân phối

8. Quản trị chuỗi cung ứng 1,2

9. Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

10. Quản trị giá

11. Quản trị sản phẩm

12. Đàm phán thương mại

13. Phân tích hoạt động kinh doanh

14. Quản trị thương hiệu